BNSSG એકસાથે તંદુરસ્ત

પાથવેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ડિસ્ચાર્જ - આરોગ્ય અને સંભાળ સ્ટાફ માટે સારાંશ

પીડીએફ ફાઇલ
ફાઈલનું નામ: D2A-PATHWAY-STAFF-SUMMARY-WEB.PDF
ફાઇલ પ્રકાર: પીડીએફ
ફાઇલનું કદ: 56 KB
વર્ણન: બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સોમરસેટ અને સાઉથ ગ્લોસ્ટરશાયરમાં ડિસ્ચાર્જ ટુ એસેસ પાથવે વિશે આરોગ્ય અને સંભાળ સ્ટાફ માટે માહિતી.

બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સમરસેટ અને સાઉથ ગ્લોસ્ટરશાયરમાં ડિસ્ચાર્જ ટુ એસેસ પાથવેઝ વિશે આરોગ્ય અને સંભાળ સ્ટાફ માટે બે પાનાનો સારાંશ.