د BNSSG روغتیایی یوځای

صحي یوځای د اتباعو پینل - د مارچ 2023 سروې پایلې

pdf فایل
د دوتنې نوم: 12_HEALTHHIER-یوځای-پینل-سروې-پایلې-مارچ-2023-ویب پاڼه-V1.0.PDF
د دوتنې ډول: د PDF
د فایل اندازه: 959 KB