د BNSSG روغتیایی یوځای

صحي یوځای د اتباعو پینل - د جنوري 2022 سروې پایلې

pdf فایل
د دوتنې نوم: 9_HEALTHHIER-یوځای-پینل-سروې-پایلې-جنوري-2022-ویب پاڼه-V1.0.PDF
د دوتنې ډول: د PDF
د فایل اندازه: 1 MB