د BNSSG روغتیایی یوځای

صحي یوځای د اتباعو پینل - د جولای 2019 سروې پایلې

pdf فایل
د دوتنې نوم: 3_صحت-په ګډه-پینل-سروې-پایلې-جولای-2019-ویب پاڼه-V1.0.PDF
د دوتنې ډول: د PDF
د فایل اندازه: 2 MB