BNSSG Së bashku më të shëndetshëm

Stafi dhe partnerët

Informacion për njerëzit që punojnë në shëndetësi dhe kujdes në nivel lokal, duke përfshirë mënyrat se si mund të zhvilloni karrierën tuaj dhe si të gjeni ndihmë dhe mbështetje kur ju nevojitet.

Oliver McGowan Trajnim i Detyrueshëm mbi Paaftësitë në të Mësuar dhe Autizmin

Për informacion në lidhje me aksesin në Trajnimin e Detyrueshëm të Oliver McGowan mbi Paaftësitë në të Mësuar dhe Autizmin, ju lutemi kontaktoni ekipin përgjegjës për të mësuarit dhe zhvillimin në organizatën tuaj punëdhënëse. Për pyetje të përgjithshme në lidhje me trajnimin në zonën tonë lokale, email bnssg.olivermcgowantraining@nhs.net.