BNSSG më e shëndetshme së bashku

Stafi dhe partnerët

Informacion për njerëzit që punojnë në shëndetësi dhe kujdes lokal, duke përfshirë mënyrat se si mund të zhvilloni karrierën tuaj dhe si të gjeni ndihmë dhe mbështetje kur keni nevojë për të.

Oliver McGowan Trajnim i detyrueshëm mbi të mësuarit e paaftësisë dhe autizmit

Për informacion në lidhje me qasjen në Oliver McGowan Mandatory Training on Learning Disability and Autism, ju lutemi kontaktoni ekipin përgjegjës për mësimin dhe zhvillimin në organizatën tuaj të punësimit. Për pyetjet e përgjithshme në lidhje me trajnimin në zonën tonë lokale, email bnssg.olivermcgowantraining@nhs.net.